Kasutustingimused

  1. Veebikeskkonna www.toonela.ee (edaspidi veebikeskkond) kasutustingimused on kohustuslikud täitmiseks haldajale (Elderli OÜ, edaspidi haldaja) ja veebikeskkonna kõikidelele registreeritud kasutajatele (edaspidi kasutaja).
  2. Kasutaja vastutab enda sisestatud info õigsuse, täpsuse, täielikkuse ja aktuaalsuse eest.
  3. Haldaja ei vastuta veebikeskkonna kaudu esitatud info õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest.
  4. Veebikeskkonda autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab kasutaja veebikeskkonnale loa nende teoste osas kehtivate autori varaliste õiguste teostamiseks kogu autoriõiguse kehtivuse aja jooksul, samuti andmete toimetamiseks jm moel muutmiseks.
  5. Kasutajate sisestatud kõik kuulutused võivad olla leitavad Internetis, sh otsimootorite kaudu.
  6. Haldaja võib veebikeskkonnas esitatud andmete koosseisu, struktuuri, sisu jms vajadusel asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta.
  7. Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kasutaja poolt ja kehtivad kasutaja ja haldaja vaheliste kasutustingimustes reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on õigus kasutustingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, andes sellest teada haldajale.
  8. Veebikeskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja haldaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
  9. Veebikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja haldaja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus õigusaktidega ettenähtud korras.